บินทีละหลา บินหลา สันกาลาคีรี

ISBN:

Published:

Paperback

200 pages


Description

บินทีละหลา  by  บินหลา สันกาลาคีรี

บินทีละหลา by บินหลา สันกาลาคีรี
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 200 pages | ISBN: | 6.45 Mb

บุคคลใกลชิดบางคนตังสมมติฐานวาที บินหลา บินไดเพียงทีละหลา กเพราะวาเขาตังทานานทังยังตองการรันเวยยาวๆ เพือการเทคออฟทีเตมไปดวยลีลานาหมันไสดวยเขาใจในเอกลักษณการบินของนกยักษแหงสันกาลาคีรีจึงไมเคยมีใครทัดทานเมือเขาแจงโครงการเดินทางพันลีใหฟังไดแตคอยลุนวาMoreบุคคลใกล้ชิดบางคนตั้งสมมติฐานว่าที่ บินหลา บินได้เพียงทีละหลา ก็เพราะว่าเขาตั้งท่านานทั้งยังต้องการรันเวย์ยาวๆ เพื่อการเทคออฟที่เต็มไปด้วยลีลาน่าหมั่นไส้ด้วยเข้าใจในเอกลักษณ์การบินของนกยักษ์แห่งสันกาลาคีรีจึงไม่เคยมีใครทัดทานเมื่อเขาแจงโครงการเดินทางพันลี้ให้ฟังได้แต่คอยลุ้นว่า เมื่อไหร่จะบินเสียทีละหวาเพราะหลายคนรอฟังเรื่องเล่าหลังคืนสู่รังของเขาอยู่อย่างกระหายหิวเพลงดาบแม่น้ำร้อยสายEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บินทีละหลา":


piotokyo.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us